หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
วัดสามขาว
วัดวงษ์สุวรรณ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบล
อบทม
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
1
2
3
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
ที่ อท 0023.3/ว 2434 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big.Cleaning.Day).ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
ว 2052 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาคารัฐ ประจำปี 2566  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2412 กำหนดการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2064 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2066 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2046 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2047 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2048 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2400 แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.6/ว 2405 ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.6/ว 2408 นายก อบจ.อท และ นายก ทม.อท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2407 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.3/ว 2018 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.6/ว 2401 ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย (2) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ที่ อท 0023.6/ว 2402 นายก อบจ. อท. และ นายก ทม.อท. เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย (2) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
ว2006 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/2384 สื่อการเรียนการสอนและการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบฯ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 1998 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2376 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
ที่ อท 0023.3/ว 2377 การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
 
 
 
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
 
 
สายตรงนายก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 091-593-6885
นายเสนอ บุญเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
 
 
 
 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง นายชูพงษ์ พึ่งเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง พร้อมด้วย นายอานันต์ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.อบทม [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง 📣ประชาสัมพันธ์ 📣 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ม่วงเตี้ย ปรับภูมิทัศน์ ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยฯ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ม่วงเตี้ย โครงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ฯ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โผงเผง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บางจัก ขอเชิญประชาชนผู้รักสุขภาพสมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวหน้าใจ season 5 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.ม่วงเตี้ย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เเละคัดเลือกพื้นที่ต้นเเบบเด็กไทยฯ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลาดใหม่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บางจัก สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บางจัก ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากบุหรีไฟฟ้า [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.ม่วงเตี้ย ติดตั้งป้ายพร้อมประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ม่วงเตี้ย เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 


 
 
 
 
 
 
วัดสามขาว
 
 
 


 
การร้องเรียน/ร้องทุกข์/การขอให้ความช่วยเหลือ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 1296  ตอบ 7  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (30 พ.ค. 2565)    อ่าน 478  ตอบ 0  
แจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ (6 พ.ค. 2565)    อ่าน 217  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.อบทม พัฒนาด้านใดมากที่สุด ปี พ.ศ.2565
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10