หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 


นายบัญชา สุทนต์
ประธานสภา อบต.
 


นางมาลี ขำวิลัย
รองประธานสภา อบต.


จ่าสิบเอกบุญชัย ชื่นวัฒนา
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายณรงค์ กัมนัส
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายเสนอ บุญเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นางสาวสุดารัตน์ เสือวงค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายธวัช ศรีนิล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายกองศิลป์ กลิ่นเกษร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายพากรณ์ แก้วทวี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5