หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนการใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการในการเผยแร่ข้อมูลสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการปอ้งกกันการรับสินบน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3      4