หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือหรือมาตรฐการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุุจริตและพฤติมิชอบ [ 7 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
คู่มือการจัดทำแผนหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ขรก.หรือพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)