หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล – อำเภอ – จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน
รายละเอียดดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินสายสามโก้ – ศรีประจันต์

ทางหลวงแผ่นดินสายหมายเลข 3373 ตอนแยก 3195

ทางหลวงชนบท สายสามโก้ – ท่าชุมนุม

ทางหลวงชนบท สายสามโก้ – บ้านม่วง

ทางหลวงชนบท สายบ้านเก่า – โพธิ์ม่วงพันธ์

ทางหลวงชนบท สายบ้านเก่า – ดอนตาก้อน

ทางเชื่อมระหว่างตำบลและภายในหมู่บ้าน
 
ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 26 สาย
 
ถนนลูกรัง/ถนนดิน จำนวน 40 สาย
 
มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

บึงวัดสามโก้ ระยะทาง 5,680 เมตร

คลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ขวา ระยะทาง 6,177 เมตร

บึงคลองแพ ระยะทาง 382 เมตร

คลองห้วยแฟบ ระยะทาง 1,832 เมตร

คลองท่าอิฐ ระยะทาง 1,186 เมตร

บึงสามโก้ ระยะทาง 7,147 เมตร

บึงห้วยกำแพง ระยะทาง 2,639 เมตร

คลองบ้านม่วง ระยะทาง 3,867 เมตร

คลองชลประทานสายบ้านไร่ ระยะทาง 2,120 เมตร
 
     
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1

กลุ่มผลิตมะม่วงกวน หมู่ที่ 2

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกร หมู่ที่ 2

กลุ่มผลิตยาสีฟันสมุนไพร หมู่ที่ 4