หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงมีรายได้หลักจากการทำเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีความพร้อมทั้งในด้านของการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนมีศักยภาพ และความพร้อมในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
 
 

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1
วัดในพื้นที่มีจำนวน 2 แห่งได้แก่

วัดสามขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

วัดวงษ์สุวรรณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดสามขาว หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านดอนตาวง หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามขาว หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาวง หมู่ที่ 6
แหล่งความรู้ของชุมชน

การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

การฝึกอบรม / การศึกษาดูงานซึ่งหน่วยงานของรัฐ / เอกชนจัดขึ้น

การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

รายการวิทยุ / โทรทัศน์

เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐ /
เอกชนส่งให้หมู่บ้าน
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอบทม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
อาสาสมัครสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอบทม (อสม.) จำนวน 68 คน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 6 แห่ง ได้แก่

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหัวท้ายสุด หมู่ที่ 1

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสามขาว หมู่ที่ 2

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองแพ หมู่ที่ 3

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสามโก้ หมู่ที่ 4

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยกำแพง หมู่ที่ 5

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยแฟบ หมู่ที่ 6
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10