หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงมีรายได้หลักจากการทำเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่กันอย่างเรียบง่าย มีความพร้อมทั้งในด้านของการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนมีศักยภาพ และความพร้อมในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
 
 

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1
วัดในพื้นที่มีจำนวน 2 แห่งได้แก่

วัดสามขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

วัดวงษ์สุวรรณ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดสามขาว หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านดอนตาวง หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามขาว หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาวง หมู่ที่ 6
แหล่งความรู้ของชุมชน

การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

การฝึกอบรม / การศึกษาดูงานซึ่งหน่วยงานของรัฐ / เอกชนจัดขึ้น

การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

รายการวิทยุ / โทรทัศน์

เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐ /
เอกชนส่งให้หมู่บ้าน
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอบทม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
อาสาสมัครสาธารณสุข

อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอบทม (อสม.) จำนวน 68 คน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 6 แห่ง ได้แก่

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหัวท้ายสุด หมู่ที่ 1

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสามขาว หมู่ที่ 2

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองแพ หมู่ที่ 3

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสามโก้ หมู่ที่ 4

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยกำแพง หมู่ที่ 5

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยแฟบ หมู่ที่ 6