หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 


จ.ส.อ.นริศ บุญขำ
ปลัด อบต.


นางสาวพิไลวรรณ โตสวัสดิ์
รองปลัด อบต.
 
 


นายนาวิน สิงห์ชำนาญ
หัวหน้าสำนักปลัด


นาวสาวกรรณิการ์ แก้วกำเนิด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางวิชุตา ทองศรีลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวลำภู คำประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกบุญชัย ชื่นวัฒนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายศุภจักษณ์ ทองคำเจิม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรินทร์วดี โอฬารชัยกิตติ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ