หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกครัวเรือนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
 
 
โทรศัพท์

จำนวนโทรศัพท์ในพื้นที่ จำนวน 5 ตู้

หอกระจายข่าว จำนวน 6 แห่ง

ระบบเสียงไร้สายครอบทั้ง 6 หมู่บ้าน
    จำนวน 1 แห่ง
  (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม)
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีไปรษณีย์ในพื้นที่ใกล้เคียง (ตำบลสามโก้)
    จำนวน 1 แห่ง
  ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
อุตสาหกรรม กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

โรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

โรงงานโปรเฟรสชั่นนอลบล๊อก จำกัด หมู่ที่ 6
    จำนวน 1 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทรัพย์ธำรง (โกดังแกลบ) หมู่ที่ 3
    จำนวน 1 แห่ง

โรงสีชุมชน หมู่ที่ 1, 3 , 4 และหมู่ที่ 6
    จำนวน 4 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

บริษัท จำนวน 2 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 21 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 3 แห่ง
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ